16 липня 2018

До уваги державних службовців!

Підготовка магістрів за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (раніше – «Державна служба», за спеціалізацією "Адміністративний менеджмент") у Чернігівському національному технологічному університеті здійснюється з 2004 р. і за цей період підготовлено 880 осіб. Ліцензія на право надання освітніх послуг за освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» діє відповідно до сертифікату Міністерства освіти і науки України про акредитацію спеціальності 8.15010002 "Державна служба", термін дії до 01 липня 2026 року (серія НД-ІV № 2679806 від 21 червня 2016 року). Ліцензійний обсяг підготовки за даною спеціальністю за денною формою становить – 25 осіб, за заочною – 100 осіб.

Слухачі магістратури, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», здобувають компетенцію, необхідний досвід щодо поглиблення спеціальних знань та вмінь інноваційного характеру та продукування нових знань для розв’язання проблемних питань з професійної діяльності.

Підготовка здійснюється згідно з освітньо-професійною програмою та навчальними планами, затвердженими у відповідному порядку. Програма передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін, як публічна політика, публічна служба, стратегічне управління, економічна політика, право в публічному управлінні, соціальна та гуманітарна політика, ділові іноземна мова, ділова українська мова в публічних комунікаціях, менеджмент публічної влади та інші. Випускники магістратури державної служби після закінчення навчання працюють в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, СБУ, Генеральній прокуратурі України та обласних прокуратурах, в Міністерстві юстиції України, Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, у місцевих органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

На навчання за державним замовленням згідно Постанови КМУ від 29.07.2009 р. №789 із змінами, внесеними постановою КМУ від 13.06.2018 р. №482 (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro--deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini) приймаються особи, які:

• мають повну вищу освіту;

• працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування;

• мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;

• не досягли 45 років для заочної (дистанційної) форми навчання та 35 років для денної на момент подання документів.

Особи, які відповідають вище вказаним вимогам та успішно склали вступні фахові випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

До заяви про вступ на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» додаються:

• заяву;

• чотири фотокартки розміром 3х4см;

• копії диплома про вищу освіту та додатка, трудової книжки, ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку, засвідчені в установленому порядку;

• копії паспортів громадянина України та закордонного;

• довідка з відділу кадрів про при рівняння до відповідної групи оплати праці.

Паспорт і військовий квиток (для військовозобов’язаних) подаються особисто.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних екзаменів з:

• основ держави і права (тестування);

• основ економіки (тестування);

• іноземної мови (тестування);

• співбесіди з питань, що стосуються публічного та державного управління (питання).

Вступні фахові випробування проводяться державною мовою.

Підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018-2019 н.р. буде здійснюватися за наступними освітньо-професійними програмою «Публічне управління та адміністрування»

Прийом документів: з 12 липня по 25 липня 2018 року.

Вступні випробування: з 23 липня по 25 липня 2018 року.

Зарахування слухачів на навчання проводиться:

• за державним замовленням - до 6 серпня;

• за кошти фізичних і юридичних осіб - до 25 серпня.

Навчання починається з 1 вересня.

Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом або у них відсутній стаж роботи чи порушуються вікові обмеження, зараховуються на навчання на контрактній основі за окремим договором в межах ліцензованого обсягу.

Розрахунок навчання за кошти фізичних осіб (за контрактом) заочної форми навчання здійснюються за чинними нормативами та у відповідності до встановленої форми, затвердженої у ЧНТУ.

Строк навчання за заочною (дистанційною) – 16 місяців.

(+380 0462) 665-200 - Приймальна комісія