16 травня 2011


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Громадської ради
при Куликівській райдержадміністрації
від 27.02.2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Куликівській районній державній адміністрації

1. Громадська рада при Куликівській районній державній адміністрації (далі — Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

Положення про Громадську раду схвалюється на її засіданні та погоджується з Куликівською районною державною адміністрацією.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає районній державній адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи райдержадміністрації;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов"язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає райдержадміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена районна державна адміністрація.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об"єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу Громадської ради — два роки. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради районна державна адміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства. Якщо при органі вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та органу, при якому утворюється Громадська рада.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів районна державна адміністрація в обов"язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім"я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. Голова районної державної адміністрації затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров"я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду.

12. Голова Громадської ради:
організовує діяльність Громадської ради;
скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
підписує документи від імені Громадської ради;
представляє Громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, об"єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації.

13. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник райдержадміністрації, який не є членом Громадської ради.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник райдержадміністрації.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов"язковими для розгляду районною державною адміністрацією.

Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов"язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує райдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов"язковому порядку на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення Громадської ради приміщенням, засобами зв"язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює райдержадміністрація.

18.Дане Положення розроблене на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада 2010 року "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

Голова Громадської ради при
Куликівській райдержадміністрації
С.М.МасльонкаЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Громадської ради
при Куликівській райдержадміністрації
від 27.02.2015 року

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Куликівській районній державній адміністрації

І. Загальні положення


1. Регламент Громадської ради при Куликівській районній державній адміністрації
(далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності
Громадської ради при Куликівській районній державній адміністрації (далі –
Громадська рада).
2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.
Громадська рада інформує Куликівську райдержадміністрацію, громадськість про
свою діяльність.
Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому
Положенням про громадську раду та цим Регламентом.
3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені
Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.
Голова Громадської ради має двох заступників, які обираються у порядок та спосіб,
передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

ІІ. Планування роботи


4. Робота Громадської ради проводиться за річними планами, які затверджуються
Громадської радою на своєму засіданні.
5. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється головою Громадської
ради (або, за його дорученням, його заступниками) спільно із секретарем Громадської
ради.
Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи
діяльності Куликівської райдержадміністрації, громадської антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні районною
державною адміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного
громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов
та розпоряджень Кабінету Міністрів України.
6. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:
чергові засідання Громадської ради,
проведення громадської експертизи діяльності Куликівської райдержадміністрації,
проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,
заходи в межах проведення районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю,
забезпечення інформування райдержадміністрації, громадськості про діяльність Громадської ради,
інші заходи в межах повноважень Громадської ради.
7. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за
тиждень до закінчення поточного року.
8. Плани роботи Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації.

ІІІ. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради


9. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за
потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини
загального складу її членів.
10. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у
разі його відсутності заступником голови Громадської ради. З цією метою голова
Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником районної державної
адміністрації дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект
порядку денного.
Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце
проведення та проект порядку денного засідання не пізніше ніж за 3 календарних
дні до дати проведення засідання.
Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
11. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного,
скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менше
як однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги
про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами,
разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові
Громадської ради.
Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у
десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої
відповідно до цього Регламенту.
Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської
ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої
відповідно до цього Регламенту.
Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради
не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
12. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
На запрошення голови Громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати
участь інші особи, які не є членами Громадської ради.
Уповноважений представник районної державної адміністрації бере участь у всіх
засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.
13. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як
половина її членів.
Перед початком засідання Громадської ради секретар громадської ради проводить
письмову реєстрацію учасників.
14. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект
якого пропонується головою Громадської ради.
Проект порядку денного формується відповідно до плану роботи Громадської ради та
на підставі пропозицій від членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій
Громадської ради (у разі їх створення).
15. Із кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має
ухвалити рішення. Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються
членами Громадської ради або постійними, тимчасовими комісіями Громадської ради
голові Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Усі проекти рішень
мають бути подані не пізніше як за три дні до початку засідання Громадської ради.
Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені
до кожного члена Громадської ради не пізніше як за три дні до початку засідання
Громадської ради.
16. Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради або, за його
дорученням, один із його заступників.
17. Тривалість засідання Громадської ради встановлюється на початку засідання
Громадської ради.
18. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів для
формування нового складу Громадської ради проводиться не пізніше як у
десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до Громадської ради.
19. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не
прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування. В окремих
випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування
перед початком його проведення.
У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається
лічильна комісія.
Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та секретарем.
20. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та
складає протокол.

IV. Організація роботи постійних та тимчасових комісій,
експертних груп Громадської ради


21. На першому засіданні Громадської ради нового складу може бути ухвалено
рішення про створення постійних комісій та їх тематику.
22. Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені
рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові
комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні
Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.
Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.
23. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за
власним бажанням.
Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп
можуть бути включені, за їх згодою, представники райдержадміністрації,
представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого
голосу.
24. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є
засідання, що проводяться у разі потреби. Засідання постійних та тимчасових комісій,
експертних груп проводяться відкрито.
25. Постійну або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням
Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

V. Взаємовідносини Громадської ради з районною державною адміністрацією


26. Голова Громадської ради є членом Колегії районної державної адміністрації і щомісяця бере участь у її засіданнях.
27. Громадська рада готує та подає райдержадміністрації щороку пропозиції до
орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні Громадської ради.
28. Громадська рада може подати райдержадміністрації пропозиції щодо проведення
консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення однієї із постійних комісій Громадської ради (у разі їх утворення).
29. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує райдержадміністрацію про ухваленні Громадською радою рішення.

VI. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів


30. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку
громадську експертизу діяльності районної державної адміністрації, громадську
антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
31. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності
райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-
правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на
підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради.
32. Для проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації,
громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів
рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до
складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники інших
інститутів громадянського суспільства.
33. Результати проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації,
громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед
їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні
Громадської ради.

VII. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради


34. На офіційному веб-сайті райдержадміністрації в обов’язковому порядку
розміщується Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани
роботи Громадської ради, порядок денний засідань та рішення Громадської ради,
щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської
ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за
наявності можливостей.
35. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням
затверджується Громадської радою на своєму засіданні.
36. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному
веб-сайті райдержадміністрації здійснюється секретарем Громадської ради за
погодженням з головою Громадської ради.
37. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської
ради може висловлювати голова Громадської ради або його заступники.
У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової
інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну
позицію Громадської ради.
Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні
їм позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської
ради. У всіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює
власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Громадської ради.